Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN: 
1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webshop: Mini-Jurkje.nl en op alle met de webshop / Lam  Trading aangegane overeenkomsten. 
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende 
Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken 
indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige 
bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden 
niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de webshop : www.mini-jurkje.nl ingestemd is. 
1.5 De internetsite van de webshop: www.mini-jurkje.nl  richt zich uitsluitend op de Nederlandse 
markt. 
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de webshop : www.mini-jurkje.nl in een contractuele 
relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
1.7 de webshop : www.mini-jurkje.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen 
aan wettelijke normen van Nederland. 
1.8 Door het gebruik van de internetsite van de webshop : www.mini-jurkje.nl en/of het plaatsen 
van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere 
rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 
1.9 Identiteit en vestiging de webshop : www.mini-jurkje.nl 
Schoolstraat 1B
4354 AJ Vrouwenpolder
06-12058880 
KvK.nummer: 6121 6968 
BTW.nummer: NL 143523776B02
Rabobank 0190536039
 
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.  
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de 
internetsite wordt dit of telefonisch, of per fax, of per E-mail, kenbaar gemaakt.  
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een 
andere termijn in de offerte staat vermeld. 
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper 
is overhandigd, per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-
mailadres of hoofdadres.  
2.4 Koper en de webshop: www.mini-jurkje.nl  komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te 
maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, 
zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een 
gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de 
aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de webshop: www.mini-jurkje.nl  zullen voor 
zover de wet dat toelaat, gelden als bewijs.  
2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail 
verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de 
belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of 
gedaan. de webshop : www.mini-jurkje.nl  garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten 
volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. 
Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of 
ontbinding. 
 
 
3. Prijzen 
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke 
voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. 
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij 
die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met 
betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen. 
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die de webshop : www.mini-jurkje.nl  in haar bevestiging 
conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.  3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. 
 
 
4. Betaling 
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
via vooruitbetaling, contant bij afhalen (op afspraak) of Ideal. 
Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op 
Rabobank, rekening NL62 RABO 0190536039  t.n.v. de webshop: www.mini-jurkje.nl  Na ontvangst van de 
betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. 
de webshop: www.mini-jurkje.nl  kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere 
betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een 
schriftelijke mededeling van de webshop : www.mini-jurkje.nl 
4.2 In het geval door de webshop : www.mini-jurkje.nl  een betalingstermijn is afgesproken geldt 
dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. 
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan 
te stellen en overeen te komen voorwaarden. 
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van 
koper. 
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke 
aard dan ook, die de webshop: www.mini-jurkje.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van 
diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken. 
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is de webshop : www.mini-jurkje.nl  bevoegd de overeenkomst 
met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het 
moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling 
van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 
 
5. Levering en leveringstijd 
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft de webshop : www.mini-jurkje.nl 
 ernaar om bestellingen binnen 2-5  werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd 
geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. de webshop : www.mini-jurkje.nl 
kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere 
wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief 
karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. 
Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan 
het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig 
mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd. 
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, 
zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan 
de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. 
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de 
overeenkomst opgegeven adres. 
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de 
overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant 
juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van 
een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.5.5 Bij leveringen in het 
buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 
 
6. Ruilen en herroepingrecht  
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) 
inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van 
elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en 
zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen 
na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd 
producten die: 
«tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper; 
«duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
«door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; (bijvoorbeeld uit hygiënisch oogpunt) 
«snel kunnen bederven of verouderen; 
« waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de 
verkoper geen  invloed heeft; 
«van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling 
heeft verbroken;  
«van kranten en tijdschriften. 6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid 
gebruik heeft gemaakt, dan draagt de webshop : www.mini-jurkje.nl  zorg voor terugbetaling binnen 
30 dagen. 
6.3 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de 
kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 
7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant. 
 
8. Garantie en aansprakelijkheid 
8.1 de webshop : www.mini-jurkje.nl   garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de 
gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke 
gebreken ook, en dat de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen 
van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de 
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.  
8.3 de webshop : www.mini-jurkje.nl  is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei 
schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld 
aan de kant van de webshop : www.mini-jurkje.nl   
8.4 de webshop : www.mini-jurkje.nl  is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, 
indirecte schade en omzetderving. 
8.5 Indien de webshop : www.mini-jurkje.nl , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te 
vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de 
factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is 
veroorzaakt. 
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie 
indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen 
reparaties die niet met toestemming van de webshop : www.mini-jurkje.nl of de fabrikant zijn 
verricht; 
 - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of 
onoordeelkundig gebruik; 
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid. 
8.8 De Koper is gehouden de webshop : www.mini-jurkje.nl  te vrijwaren voor enige aanspraak die 
derden ter zake van de overeenkomst tegen de webshop : www.mini-jurkje.nl  mochten doen gelden, 
voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor 
rekening van de Koper dienen te komen. 
De Koper is verplicht het product aan de webshop : www.mini-jurke.nl de te retourneren om zodoende 
een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. 
Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht de webshop : www.mini-jurkje.nl  zich tot het 
leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen. 
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. 
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de 
rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de 
overeenkomst op afstand.  
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de 
rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de 
overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.  
 
 
9. Overmacht 
9.1 In geval van overmacht is de webshop : www.toys-shop.nl  niet gehouden haar verplichtingen 
jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de 
duur van de overmacht. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, 
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk 
wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, 
bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers 
of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een 
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op 
enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 
 
10. Intellectuele eigendom 10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van 
weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten 
en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de webshop: www.mini-jurkje.nl , haar 
toeleveranciers of andere rechthebbenden.  
 
11. Persoonsgegevens 
11.1 de webshop: www.mini-jurkje.nl  zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in 
overeenstemming met haar privacy beleid. de webshop: www.mini-jurkje.nl  neemt daarbij de van 
toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 
 
12. Klachtenregeling 
12.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en 
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, 
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument 
de gebreken heeft geconstateerd. 
12.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen 
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar 
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen 
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer 
uitvoerig antwoord kan verwachten. 
12.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een 
geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
 
13. Geschillen 
13.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene 
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of 
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of 
geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, 
zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie 
Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 
13.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, 
indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft 
voorgelegd. 
13.4 Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil 
schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 
13.5 Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de 
ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de 
consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan 
verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil 
wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze 
van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd 
het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
13.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn 
vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de 
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 
13.7 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, 
indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van 
faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, 
voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak 
is gewezen. 
13.8 Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de 
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor 
geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op 
afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige 
geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.   
 
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
14.1 Op alle aanbiedingen van de webshop : www.mini-jurkje.nl , haar overeenkomsten en de 
uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van 
het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.  
15. Links 
15.1 De site van de webshop: www.mini-jurkje.nl  kan advertenties van derden of koppelingen naar 
andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft de webshop: www.mini-jurkje.nl  geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk. 
 
 
16. Uw rechten 
16.1 U kunt altijd aan de webshop : www.mini-jurkje.nl  vragen welke gegevens over u worden 
verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan de webshop / 
Cyle vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die de webshop : www.mini-jurkje.nl  zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op 
het ontvangen van informatie dan kunt u de webshop : www.mini-jurkje.nl  hiervan op de hoogte 
stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres 
heeft opgegeven.